ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ Α4

Εκτύπωση τιμολογίων. Κατάλληλα για laser εκτυπωτές φορτωτικές, δελτία, παραστατικά λογιστηρίου. Χαρτί γραφής 100gr. 21Χ29,7. OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΗ

X